НачалоОбщи условия за резервация - Къща Бягство при езерото

1. Къща „Бягство при езерото“ е категоризиран обект за настаняване „стаи за гости“ , една звезда. Обектът предоставя хотелски и пакетни услуги с изхранване. Обектът се управлява от фирма „Травко БГ“ ЕООД с управител Михаела Кирчева.

1.1. Резервация за нощувка или самостоятелно наемане на къща „Бягство при езерото“ е възможна по вайбър, имейл или през формите за контакт в този сайт. Резервацията се гарантира с внасянето на капаро в размер на 50 % от договорената наемна цена.

2. Цени и плащане

2.1. Плащането се извършва в лева в брой или по банковa сметка на Травко БГ в Райфайзенбанк АД.

2.2. При групови и дългосрочни резервация се внасят 50% от наемната цена.

2.3. Доплащане се прави на място, в първия ден от настаняването.

2.4. Заедно с доплащането се внася и депозит „Добър гост“. От него се удържат  дължимите такси за недобросъвестно поведение и нанесени имуществени щети от гостите. Недобросъвестното поведение включва: неизмита посуда, внасяне на хранителни продукти в стаите, сушене на дрехи, бельо и др. върху радиаторите, влизане с обувки с стаите, пушене в къщата, вдигане на шум и нарушаване спокойствието на съседите и селото. Вижте всички Правила на къщата.

2.5. Обявените редовни цени не важат за периоди на национални празници, когато си запазваме правото да обявяваме специални условия и оферти.

3. Условия за промени и анулации

3.1. Промени в резервацията по желание на ПОТРЕБИТЕЛЯ се извършват от домакините на къща „Бягство при езерото“ ако са възможни, като ПОТРЕБИТЕЛЯТ заплаща разликата в цената, ако има такава.

3.2. Срокове за отказ:

3.2.1. При групови или дългосрочни резервации, възстановяване на капарото е възможно до 14 дни преди датата на първата нощувка. След този срок, 100 % от капарото се удържат като неустойка за отказ.

3.2.2. Срокът, посочен в т. 3.2.1 не важи за периоди на официални празници. За тези дати важат индивидуално определените срокове в съответната оферта.

3.3. При неявяване в деня на първата нощувка, поради лични причини на ПОТРЕБИТЕЛЯ, и наличие на 100% платена резервация, домакините удържат като неустойка 100 % от платената сума.

4. Права и задължения на Травко БГ – управител на къща „Бягство при езерото“

4.1. Травко БГ се задължава да предостави услугите, заплатени от ПОТРЕБИТЕЛЯ.

4.2. Травко БГ има право да откаже предоставянето на хотелска или пакетна услуга, без да носи никаква отговорност, ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не извърши плащания в определените срокове.

4.3. Травко БГ си запазва правото да отмени дадена резервация, като информира за това писмено ПОТРЕБИТЕЛЯ в срок най-късно до 3 дни от възникване на основанието за отмяната.

4.4. При възникване на форсмажорни обстоятелства домакините от фирма „Травко БГ“ не носят отговорност за невъзможността за осъществяване на резервацията в къща „Бягство при езерото“ и възстановяват на ПОТРЕБИТЕЛЯ заплатените суми.

5. Права и задължения на ПОТРЕБИТЕЛЯ

5.1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да заплати в пълен обем и в установените срокове стойността на заявените услуги.

5.2. При инциденти и нанесени щети на имуществото и оборудването в къща „Бягство при езерото“ от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, те се удържат от депозита. Ако установените щети надвишават сумата на депозита, ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да възстанови на място нанесените щети.

5.3. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да прави промени и анулации според т. 3 от тези условия.

6. Отговорност на страните

6.1. Травко БГ не носи отговорност пред ПОТРЕБИТЕЛЯ в случай на отмяна, забавяне или изменение на сроковете и условията на резервацията, поради независещи от него обстоятелства.

6.2. Травко БГ не носи отговорност в случаи на невъзможност за изпълнение на резервацията, ако причините за това се дължат на:

6.2.1. ПОТРЕБИТЕЛЯ.

6.2.2. Действия на трето лице, несвързано с резервацията, които не могат да се предвидят или избегнат.

6.2.3. Непреодолима сила или събитие, което не може да бъде предвидено или избегнато от страна на Травко БГ.

6.3. Отговорността на Травко БГ във всички случаи на неточно или непълно предоставяне на хотелските и пакетните услуги не може да превишава платената от Потребителя обща цена на резервацията.

7. Спорове и рекламации

7.1. В случай, че по време на престоя на гостите се установят факти на неизпълнение или неточно изпълнение на хотелската или пакетната услуга, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава незабавно, в писмена форма, да уведоми Травко БГ с оглед своевременно предприемане на мерки, които да удовлетворяват всички заинтересовани страни.

7.2. В случай, че претенциите на ПОТРЕБИТЕЛЯ, свързани с качеството на предоставената услуга, не могат да бъдат удовлетворени на място по време на предоставяне на услугата, ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да предяви надлежно оформена рекламация към Травко БГ в писмен вид, не по-късно от 3 работни дни след датата на последната нощувка.

7.3. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ не е предявил рекламацията си по описания начин, неговите претенции няма да се приемат и разгледат от страна на Травко БГ.

7.4. Травко БГ се задължава в срок от 10 дни след получаване на рекламацията да даде своето писмено становище по нея на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

8. Общи и финални разпоредби

8.1. Всички спорни въпроси във връзка с осъществяването на резервация в къща „Бягство при езерото“ се решават чрез преговори, а при невъзможност – в съответствие със законодателството на Република България.